home map mail
KBS logo

Четвер, 29 Червня, 13:54

ініціативи

опитування

Що заважає банківській системі України активізувати процес оздоровлення національної економіки?


Архів опитувань

e-mail розсилка

ПРОГРАМИ ЗА УЧАСТЮ УКБС

Методика розрахунку Індексу УКБС-1

Актуальність питання
Вартість грошей є базовою економічною категорією для функціонування ринкових відносин.
Потребу в наявності представницького та об’єктивного індикатора, який би оцінював величину та динаміку ставки кредитного відсотку на міжбанківському ринку України, все більше відчувають кредитори та позичальники. Вартість грошей на гуртовому ринку є одним з базових індикаторів, що визначає величину відсоткової ставки,  фіксованої, чи плаваючої для сотень тисяч та мільйонів позичальників.
Перехід України до другого (Накопичувального) рівня пенсійного страхування призведе до утворення інвестиційних ресурсів у гривні на тривалий період (до 20-25 років). Успішне функціонування цього виду пенсійного страхування буде залежати від вірного планування актуарних показників, величини майбутніх доходів від інвестування пенсійних активів та показників ліквідності. Тому незалежний індикатор, що буде орієнтиром для встановлення плаваючої відсоткової ставки для операторів грошового ринку, послужить базою для вірної оцінки пенсійних показників.
З іншого боку Національний банк України має одержати певний представницький індикатор від ринкових операторів, незалежно від власних розрахунків та очікувань спеціалістів підрозділу грошового ринку. Наявність кількох незалежних індикаторів має позитивно вплинути на стан ринку та макроекономічного регулювання.
Кредитування на тривалі терміни вимагає наявності ринкового представницького індикатора, на який можливо орієнтуватися при встановленні плаваючої відсоткової ставки. Сучасна ситуація, коли такого показника немає, призводить до фіксації такої ставки, що не завжди сприймається сторонами договору. Внаслідок банки несуть суттєвий відсотковий ризик, особливо у випадку підвищення вартості грошей.
 
Світовий досвід
На провідних ринках світу у другій половині 20-го століття зросла потреба у встановленні об’єктивного показника, на який банки мали орієнтуватися при наданні один одному позик в тій чи іншій валюті. Особливо це було потрібно для складання банківських синдикатів для надання великих обсягів позик.
Найбільш показовим за важливістю є показник London Interbank Offered Rate = LIBOR, що означає ставку пропозиції на міжбанківському кредитному ринку. Цей показник ще з 50-х років став базовим індикатором (benchmark) для усіх інших видів позик. Він фіксується Британською банківською асоціацією з 1985 року щоденно о 11.00 за Грінвічем на підставі даних, що надаються банками-кореспондентами.
 Посилаючись на LIBOR,банки можуть позичати гроші на тривалі періоди часу, узгоджуючи з позичальниками встановлення рівня ставки кожні 6 місяців, на рівні навколо LIBOR.  Таким чином вони гарантують, що доходи від кредитування залишатимуться близькими до вартості короткотермінових позик.
Аналогічну функцію та роль грає показник пропозиції грошей у Євро – EURIBOR, що визначається за підтримки Європейської банківської федерації, куди входять кредитні установи країн ЄС, Ісландії, Норвегії, Швейцарії та Асоціації фінансових ринків. Розрахунок та публікація ставки виконується компанією Reuters щоденно о 11.00 на підставі даних, що надаються банками-кореспондентами з першокласним кредитним рейтингом.
 
KIBOR 
За прикладами наведених показників розраховується показник KIBOR, який має представляти щоденну орієнтовну ставку, базовану на відсоткових ставках, за якими банки Києва пропонують кредити без забезпечення іншим банкам на українському грошовому ринку (або на міжбанківському ринку). Ініційований агентством «Бізнес» показник на жаль не став реальним індикатором грошового ринку України. Аналіз кореляції даного показника з ставкою рефінансування та ломбардною ставкою НБУ свідчить про системні викривлення реалій внаслідок специфічного характеру грошового ринку України.
 
Індекс УКБС (ТМ)
Індекс УКБС означає усереднений показник пропозиції відсоткової ставки по банківським депозитним вкладам клієнтів, що пропонуються банками-членами Асоціації «Український Кредитно-Банківський Союз» (далі Індекс УКБС).
Цей Індекс розраховується на базі депозитних вкладів у гривні, що пропонуються банками-членами на різні терміни, починаючи з одного до 12 місяців. Він може визначатися кожного робочого банківського дня, тижня, місяця, кварталу, півроку, року в залежності від необхідності та реальності інформації від банків-членів.
Індекс УКБС є базовим індикатором, який вказує усереднену величину ставки, за якою провідний банк-член УКБС може одержати незабезпечене гривневе фінансування на визначений період часу від населення. Він є результатом розрахунку, що базується на усереднені фактичних показників, що надаються  групою з 20 визначених, провідних членів УКБС, які є найбільш активними операторами на депозитному гривневому ринку.
Ключовим у визначені даного показника є відображення реальної депозитної ставки, на яку погоджується більшість клієнтів. Кожен з визначених 20 банків-членів має відповісти на питання – «За якою ставкою ви приймаєте кошти на депозит у достатніх ринкових розмірах до 11 годин ранку за київським часом».  Таким чином подані показники від 20 банків будуть відбивати найнижчі ставки відсотку, за якою визначений банк може одержати значні депозитні вклади на визначений термін часу.
Показники депозитних ставок, що подаються до Виконавчої Дирекції УКБС,  є фактичними, на момент надання інформації усіма 20 визначеними банками довідково розглядається стан  одночасного депонування клієнтських коштів у відчутних розмірах на аналогічні терміни. Дані показники відбивають реальну величину вартості грошового ресурсу. Будь-який банк знатиме власний рейтинг та рівень ризику ліквідності за показниками ставок, з якими він працює, та буде в стані змоделювати криву для точного прогнозування правильних кредитних ставок на періоди часу, в яких він не був активним.
Індекс УКБС-1 фіксується на календарний рік, в якому 365 днів.
 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Індекс УКБС-1 є первинним базовим індикатором вартості гривневих депозитів на українському ринку. Він є певним барометром, що вимірює напругу на грошовому ринку та вимірює ринкові очікування ставок рефінансування НБУ. Цей Індекс служить показником, до якого прив’язані плаваючі ставки кредитування, наприклад за іпотечними контрактами, контрактні деривативи, за яким виконуються остаточні розрахунки у біржовому та позабіржовому обігу, фінансові інструменти роздрібного ринку.
Індекс УКБС-1 буде також використовуватися іншими операторами фінансових ринків. Наприклад, компаніями з управління активами та адміністраторами пенсійних фондів для поточного розрахунку показників ліквідності, приведення майбутнього грошового потоку від динаміки пенсійних активів до певного часу тощо. Вартість гривні, визначена Індексом УКБС, може також використовуватися для бізнес планування, техніко-економічних розрахунків. Наприклад, при техніко-економічних розрахунках вартості державного спеціального дозволу (ліцензії) на використання надр, мінеральних копалин, води тощо.
 
ВИБІР  БАНКІВ
 
Серед членів УКБС для розрахунку Індексу обираються  банки за наступними критеріями:
  • обсяги ринкової активності банку;
  • структура акціонерів;
  • кредитний рейтинг;
  • наявний досвід роботи з інструментом.
Група банків обирається Спостережною Радою УКБС серед своїх членів, які найкраще репрезентують грошовий ринок. Ось чому, беручи до уваги поточну макроекономічну ситуацію, індекс УКБС складатиметься шляхом усереднення показників, найнижчих з наявних пропозицій депозитних ставок.
Щороку Спостережна Рада УКБС буде оцінювати звіти Виконавчої дирекції стосовно ефективності та якості роботи Групи банків. У звіті подається оцінка інформації від кожного банка-члена та складається їх рейтинг відповідно до активності на депозитному ринку за минулий рік. Рейтинг не обмежується лише 20ма банками, які брали участь у формуванні Індекса УКБС за попередній рік.
 
РОЗРАХУНОК
 
Розрахунок Індексу можуть проводити незалежні експерти, визначені Виконавчою дирекцією УКБС. Вони мають перевіряти дані, що подаються визначеними банками-членами.
В казначействах кожного з цих банків використовується ділінгова система (Thomson Reuters). Щотижня (день уточнятиметься) між 11.00 та 11.20 відповідальний співробітник кожного банку-учасника направляє інформацію щодо діючих відсоткових ставок до Виконавчої дирекції УКБС.
Після розрахунку дані публікуються для ринку. Розрахунок ведеться шляхом простого арифметичного відтинання. Після надходження ставок система шикує їх у порядку зменшення, відтинає по 3 верхніх та нижніх показників, що є відтинанням. Показники, що лишилися – 14, усереднюються, що і становить показник Індексу-1 УКБС. Таким чином розраховуються показники за усіма видами депозитних ставок, які є актуальними на певні періоди часу.
Рішення щодо відтинання верхніх та нижніх показників при розрахунку прийняте для підвищення точності Індексу УКБС. Таким чином запропонований індикатор вираховується об’єктивно, без впливу будь-кого з 20 конкретних банків, що подають ставки.
Приклад
Розрахунок Індексу УКБС для відповідних періодів на базі відсоткових
ставок по депозитах фізичних осіб
 
Назва банку/Термін
     1м
     3 м
     6 м
     12 м
Приватбанк
8,50
12,00
14,00
15,00
Райфайзенбанк Аваль
5,00
7,00
8,75
10,00
УкрСіббанк
1,50
5,00
6,50
9,00
Ощадбанк
7,50
12,00
13,00
13,50
Укрекссімбанк
7,00
10,50
12.50
14,50
Укрсоцбанк
8,00
10,50
12,00
13,00
Альфа-банк
 
12,00
14,00
15,00

 

 

ОТП
5,00
7,00
9,00
11,00
ВТБ
5,00
9,00
11,50
12,50
ПУМБ
8,40
11,00
12,60
14,10
Сведбанк
7,00
9,00
11,00
12,00
Проминвестбанк
11,00
13,00
12,50
12,50
Ерсте
 
8,30
10,80
11,30
Унікредитбанк
6,00
8,00
10,00
11,50
Універсалбанк
9,00
10,75
10,25
10,25
Правексбанк
 
9,00
10,00
12,00
Кредобанк
9,00
11,00
12,00
13,50
Індексбанк
6,50
8,50
11,00
12,00
Медіана
7,00
9,75
11,25
12,25
Середнє
6,96
9,64
11,19
12,37
ІНДЕКС
6,28
9,80
11,35
12,41
Січень 2011

контакти

Кловський узвіз, 9/2, Київ,
Україна, 01021
Тел.: +380 44 288-1667
Факс: +380 44 284-3242
е-mail: kbs@kbs.org.ua

© 2009 Український кредитно-банківський союз
Produced by Viva-Solutions